I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rada Rodziców jest organem społecznie działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację ogółu rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do Przedszkola „Kraina Przedszkolaków” w Wołominie.

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2023 poz. 900, 1672, 1718) i przepisów wykonawczych oraz Statutem Przedszkola.

 

II. TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

1. Wybory do Rady rodziców przeprowadzane są corocznie na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.

2. Rodzice dzieci danego oddziału wybierają ze swego grona Radę Oddziałową.

3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby.

4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica.

5. Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana spośród uczestników zebrania w jawnym głosowaniu. Do Komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.

6. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. Jeżeli dwie lub więcej osób uzyska te samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób. Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do Rady oddziałowej jest jednocześnie wybrana do Rady Rodziców Przedszkola, jeżeli zebranie rodziców oddziału nie postanowi inaczej. Jeżeli dwie lub więcej osób uzyska te samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.

7. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno się odbyć nie później niż w terminie 14 dni od przeprowadzenia wyborów.

8. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza, skarbnika.

9. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:

a) złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców,

b) odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady Rodziców po uprzednim przegłosowaniu przez członków Rady Rodziców.

 

III. CELE, ZADANIA I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

Zadaniem i prawem Rady Rodziców jest:

1. występowanie do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego oraz organów przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;

2. współudział w realizacji bieżącego planu pracy przedszkola;

3. organizowanie i pobudzanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola;

4. pomoc w organizacji i poprawie warunków pracy przedszkola;

5. organizowanie prac społecznych z udziałem rodziców na rzecz przedszkola (remonty, naprawa urządzeń, pomocy dydaktycznych, zabawek);

6. współpraca ze środowiskiem lokalnym;

7. uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola;

8. udział w organizowaniu działalności kulturalnej i artystycznej w przedszkolu;

9. opiniowanie statutu przedszkola i wnoszonych do niego zmian;

10. wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

11. wydawanie opinii na temat dorobku zawodowego nauczyciela początkującego, mianowanego za okres stażu:
a) opinia sporządzona na piśmie zawierająca uzasadnienie powinna być dostarczona do dyrektora przedszkola w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia,
b) niedopełnienie powyższego zadania oznacza wyrażenie pozytywnej opinii o pracy danego nauczyciela.

 

IV. ORGANIZACJA PRACY I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH OGNIW RADY RODZICÓW

1. Przewodniczący Rady Rodziców:

- kieruje całokształtem prac Rady Rodziców,

- zwołuje i prowadzi zebrania Rady Rodziców nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym,

- kieruje działalnością finansową Rady Rodziców,

- przekazuje dyrektorowi przedszkola opinie i postulaty Rady Rodziców.

2. Sekretarz Rady Rodziców:

- odpowiada za organizacyjne przygotowanie zebrania,

- sporządza protokoły z posiedzeń Rady,

- opracowuje harmonogram prac i spotkań,

- prowadzi korespondencję i dokumentację oraz czuwa nad prawidłowym jej przechowywaniem,

3. Skarbnik Rady Rodziców:

- zajmuje się zbieraniem składek,

- czuwa nad realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszy Rady Rodziców,

- sprawdza na bieżąco dokumenty finansowe Rady Rodziców oraz zatwierdza wypłaty funduszy.

 

V. ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RADY RODZICÓW

1. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

2. Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy.

3. Fundusze Rady Rodziców gromadzone są na koncie Rady Rodziców.

4. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, opłacanie organizowanych dla dzieci imprez.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

2. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta przez członków obecnych na zebraniu Rady Rodziców.

3. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta przez członków obecnych na posiedzeniu Rady Rodziców.

4. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.

5. Uchwały podejmuje się zwykłą większością w obecności co najmniej połowy członków. Głosowanie jest jawne.

6. Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący. W zebraniu powinna uczestniczyć połowa członków. Prowadzący zebranie zaprasza do udziału w zebraniu (z głosem doradczym) dyrektora lub innych członków Rady Pedagogicznej. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane i stanowią dokumentację placówki.

7. Spory pomiędzy Radą Pedagogiczna a Radą Rodziców rozstrzyga dyrektor. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od przedmiotu sporu.

8. W sprawach spornych pomiędzy dyrektorem przedszkola, Radą Rodziców a Radą Pedagogiczną strony mogą zwracać się w zależności od przedmiotu sprawy do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.